Address

71 Vladimirskaya Street, Kyiv

Follow me

Review 0

No review

Next to August

Education and business

Win_Win Agency

41 m. Vladimirskaya St

(063) 230-33-98

Cafe

Eklektik Story Cafe & School

52 m. 69,st. Vladimirskaya, Kyiv

(094) 133-87-28

Cafe

Skovoroda

54 m. 69 Volodymyrska Str., Kyiv

(096) 144-74-52

Cafe

Rose Vine

59 m. 69, st. Vladimirskaya Kуіv

(094) 133-87-58

Bar

Tsvetochnaya Mafyya Bar

60 m. 69 Volodymyrska str., Kyiv

(066) 517-01-44

Bar

V zyuzu

65 m. 69 Vladimirskaya St

(093) 057-69-69

Institution
Bar

G.Moroder Bar

108 m. 65 St. Vladimir, Kiev

(063) 548-22-46

Beauty salon

BARBARIS

109 m. Volodymyrska St, Kyiv, Ukraine, 02000

(067) 230-16-54

Restaurant

Шишка

137 m. Владимирская 61б

(068) 228-61-61