Адрес

парк «Киевская Русь»

Телефон

Call

(050) 385-20-35

Часы работы

Открыто Часы работы

В соцсетях

О месте

Древний Киев – это научный проект, которому нет аналогов в мире. Он полностью воссоздает культурно-архитектурный образ Детинца Киева образца V-XIII веков в его исторической площади в 10 гектаров. План Древнего Киева разрабатывали лучшие ученые в области архитектуры/истории/этнографии/культурологии всего мира.

В парковой зоне
Панорамный вид

Отзывы Отзывы про организатора 10

Vitalij Rubanyk

27.02.2020
Відчувається дух предків традиції
Информация взята с google.com

Roman Goryachyn

19.12.2019
Отличный парк, можно погулять и подышать свежим воздухом)
Информация взята с google.com

Ярослав «BROX» Сергеевич

11.12.2019
You can talk about this place for hours, but I recommend that you come and see for yourself once. Good mood and incredible impressions are guaranteed!
Информация взята с google.com

Ярослав «BROX» Сергеевич

11.12.2019
Про це місце можна розповідати годинами, але я рекомендую один раз приїхати і додивитися самим. Гарний настрій і неймовірні враження вам гарантовано!
Информация взята с google.com

MAXIMUS MEDIA

10.12.2019
Сказочное место! Я как будто попадаю в 10 век! Кто не был....советую посетить!
Информация взята с google.com

Ed Terehov

21.07.2019
Everyone has to go there at least once. The atmosphere, the smell of wood, entourage, location ! 込!!
Информация взята с google.com

Ed Terehov

21.07.2019
Всі мають хоч раз там побувати. Атмосфера, запах деревини, антураж, локація ! !!!
Информация взята с google.com

Maksim Vinchenko

18.03.2019
Так и не смог там побывать, но место по описанию потрясающее
Информация взята с google.com

Sergii Bolshak

29.08.2018
Interesting in all shades. Kievan Rus Park (Principality of Kievan Rus) is a reproduction and construction of Ancient Kyiv of the V-XIII centuries, the capital of a great medieval state - Kievan Rus - in the size of its historical center, known as the Child of Kyiv or the Castle of Vladimir. Its architectural image is reproduced in full, on a scale of 1: 1, taking into account the knowledge of modern science. And also the atmosphere of Kievan Rus is reproduced. The project is carried out in a historically significant place mentioned in the chronicles, which best corresponds to the landscape and repeats the vegetation of Kiev a thousand years ago, in the village. Kopachiv, Obukhiv district, Kyiv region. The purpose of the project: to expand the picture of the world of all mankind about the meaning, role and influence of Ancient Kiev, Kievan Rus, Ukraine and all of Eastern Europe on the formation and development of civilization in the past, present and future. The staff of Kyivska Rus Park together with leading specialists in the field of history, architecture, ethnography and culturology from different countries based on scientific knowledge created a Master Plan for the construction of the Kyiv Child of V-XIII centuries, approved by the National Academy of Sciences of Ukraine. Scientists involved in the Ancient Kyiv project in Kyivska Rus Park are the most prominent researchers of the National Academy of Sciences of Ukraine and scientific institutions of other countries who study the archeology, history, architecture of Ancient Kyiv and the era of Kievan Rus. Scientific supervisor of the project - Gleb Yurievich Ivakin, Deputy Director of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Professor.
Информация взята с google.com

Sergii Bolshak

29.08.2018
Цікаво у всіх відтінках. «Парк Київська Русь» (Князівство Київська Русь)— це відтворення та будівництво Древнього Києва V-ХIII століть, столиці великої середньовічної держави – Київська Русь – в розмірах його історичного центру, відомого як Дитинець Києва або Град Володимира. Відтворюється його архітектурний образ в повному обсязі, в масштабі 1:1, з урахуванням знань сучасної науки. А також відтворюється атмосфера Київської Русі. Проект здійснюється в історично значущому місці, згаданому в літописах, яке максимально відповідає ландшафту і повторює рослинність Києва тисячолітньої давності, в с. Копачів Обухівського району Київської області. Мета проекту: розширення картини світу всього людства про значення, ролі і вплив Древнього Києва, Київської Русі, України та всієї Східної Європи на формування і розвиток цивілізації в минулому, сьогоденні і майбутньому. Колектив «Парку Київська Русь» спільно з провідними фахівцями в галузі історії, архітектури, етнографіі та культурології з різних країн на основі наукових знань створили Генеральний план будівництва Дитинця Києва V-ХIII століть, який погоджений Національною академією наук України. Вчені, що беруть участь в реалізації проекту Древній Київ у «Парку Київська Русь», – це найбільш видатні дослідники Національної академії наук України та наукових установ інших країн, які вивчають археологію, історію, архітектуру Древнього Києва та епохи Київської Русі. Науковий керівник проекту – Гліб Юрійович Івакін, заступник директора Інституту археології Національної академії наук України, професор.
Информация взята с google.com