Address

Kyiv

Review 0

No review

Next to Володимирський узвіз

Monument

Monument to the Magdeburg Rights

131 m. Naberezhne Hwy, 8, Kyiv, Ukraine, 02000

View point

Arbor on Vladimirskaya Gorka

141 m. 1 Volodymyrsky Uzviz Str, Kyiv

The observation deck on the Dnipro

183 m. паркова дорога, Kyiv, Ukraine, 01001

Park

Volodymyrska Hill

188 m. Volodymyrs'kyi descent, 1, Kyiv, Ukraine, 02000

Monument

Monument to Vladimir the Great

191 m. Vladimirsky Descent, 6, Kyiv

Monument

Arch of Friendship of Nations

200 m. Parkova Rd, Kyiv, Ukraine, 02000

Cinema

Summer cinema under the sky

236 m. 2 Khreschatyk Str., Ukrainian House, Kyiv, Ukraine, 01-001

(073) 473-98-60

Concert Hall

National Philharmonic of Ukraine

252 m. Volodymyrs'kyi descent, 2, Kyiv

(044) 278-16-97

Monument

Monument to Dante Alighieri

257 m. 4 Trokhsviatitelska St, Kyiv

Cafe

House House cafe

262 m. 2 Khreshchatyk St

(098) 599-73-74