Address

8 Moskovskaya St

Working hours

Closed Working hours

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Spilka Coffee

Restaurant

Odessa Mama

2 m. Moskovskaya Street, 8, Kyiv

(095) 280-64-30

Night club

Arsenal XXII

3 m. 8 Knyazum Ostrozkih St

Restaurant

Buffalino (Pechersk)

3 m. 8 Moscow St

(050) 468-42-44

Bar

Kimberli Bar

3 m. 8 Moskovskaya St

(067) 852-08-08

Restaurant

Molodist

3 m. 8 Moskovskaya Street, Kyiv

(097) 704-13-19

Pub

Pepper's Club

8 m. 8 Moskovskaya St, building 7

(067) 011-11-07

Bar

Light

10 m. 8 Moskovskaya St

Restaurant

PINZAZA

14 m. Moskovskaya Street, 8, Kyiv

(095) 377-96-90

Bar

Zweig

28 m. 8 Moskovskaya Street, Kyiv

(096) 420-33-33

Cafe

Market Cafe "Cooper and Mary"

102 m. 8 Moskovska st