Address

вулиця Нижній Вал, 33б, Київ, Украина, 04071

Working hours

Open Working hours

Review 0

No review

Next to Пян-Се бар

Cafe

Pyrezhkova Aunt Clara

28 m. Vulitsya Nizhny Val, 33, Kyiv, 02000

(080) 030-28-77

Gallery

Art Gallery and Workshop "Bojey and Maslyukov"

44 m. 19, Mezhyhirska vulytsia, 04071

(099) 290-04-33

Restaurant

Call Me Cacao

44 m. 35 Nyzhnii Val Str., Kyiv

Restaurant

Pancakes

63 m. 35 Nizhniy Val St

(096) 633-91-31

FREAK DAYS

64 m. 19, st. Mezhigorskaya , Kyiv

(096) 118-90-15

Bar

Bar "Mountains"

65 m. 19, Mezhygirska street, Kyiv

(096) 118-90-15

Cultural Center

Podil Art Choice

65 m. 19 Mezhigirskaya Street, Kyiv

(099) 290-04-33

Pub

Goose Gastro Pub

65 m. 19, Mezhigirska St. Kyiv

(044) 425-25-05

Theater

Theater - studio "MIST"

76 m. 21, Mezhygirska street, Kyiv

(044) 419-85-39

Cultural Center

Litosvita

77 m. 21, street Mezhygirskaya, Kуіv

(095) 849-16-33

Join Us on Our Social Networks